Zezwolenie Nr 023544

Przedsiębiorcy aby otrzymać zezwolenie muszą spełniać następujące wymogi, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 51):

  1. posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich;
  2. cieszyć się dobrą reputacją;
  3. posiadać odpowiednią zdolność finansową; oraz
  4. posiadać wymagane kompetencje zawodowe.

Licencja wspólnotowa to decyzja administracyjna wydana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD), która uprawnia do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zarobkowego transportu drogowego.

Licencja nr TU-058919
Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu

Po wejściu do Unii Europejskiej dostęp do rynków państw członkowskich UE stał się łatwiejszy, w związku z tym przedsiębiorcy coraz częściej prowadzą wymianę handlową z kontrahentami zagranicznymi. Takie wymiany są nazywane transakcjami wewnątrzwspólnotowymi. Przy zastosowaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych ma miejsce specyficzny sposób rozliczenia VAT-UE. Specyfika ta polega na rozliczeniu podatku przez nabywcę w miejscu, w którym posiada on siedzibę / miejsce zamieszkania.